บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด
บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอากาศบริสุทธิ์ พิทักษ์ห้องปรับอากาศจากการติดเชื้อ และการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ ไวรัส และเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางอากาศอื่น ๆ ในโรงพยาบาล ในโรงงานอุตสาหกรรม ,ห้องผลิตอาหาร ,ห้องบรรจุอาหาร อาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัย พร้อมด้วยระบบเติมอากาศบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มออกซิเจน และปกป้องห้องปรับอากาศจากมลพิษภายนอก

ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เล่งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาพ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ, โลกร้อน และภาวะเรืองกระจก ร่วมถึงโรคต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ อันมีผลต่อสุขภาพและคุณค่าของชีวิต ทางบริษัทฯ จึงได้พยายามค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอากาศบริสุทธิ์ และน้ำสะอาด เพื่อส่งมอบความสุขและการมีสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาคมโลก
รางวัล/การรับรอง
Thailand Innovation Award granted by National Innovation Agency and The Department of Intellectual Property.

บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด ได้รับรางวัล Thailand Top Innovative Company โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา(DIP) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA)
เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.1516-2549 โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องฟอกอากาศ จี-ไลฟ์ จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กับกรมทรัพยสินทางปัญญา เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2544 ได้รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติสิทธิบัติ พ.ศ.2522
ความภูมิใจ
นวัตกรรมจากงาน "วันนักประดิษฐ์" ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ณ อาคารชัยพัฒนาฯ ภายในพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน
 
ทูลเกล้าถวายเครื่องฟอกอากาศสำหรับเพิ่มออกซิเจน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเครื่องปรับปรุงใหม่รุ่นที่ 5 เป็นเครื่องมีประสิทธิภาพสูง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
สอบถามทาง LINE
@glifeair